Không thể phủ nhận vai trò của tiền trong các hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh thương mại và đầu tư. Công ty Halin mở các gói hợp tác đầu tư và xúc tiến hỗ trợ tài chính nhắm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các đơn vị startup, với mong muốn được cùng chia sẻ khó khăn, đóng góp thúc đẩy động lực phát triển kinh tế chung.
货币在生产、经营、贸易和投资活动中的作用是不可否认的。哈林公司开放投资合作包,促进对中小企业,特别是初创企业的金融支持,愿意分担困难,为促进整体经济发展做出贡献
The role of money cannot be denied in production, business, trade and investment activities. Halin Company opens investment cooperation packages and promotes financial support targeting small and medium enterprises, especially startups, with the desire to share difficulties, contribute to promote motivation of general economic development.

Hợp tác đầu tư tài chính phục vụ kinh doanh thương mại
商业金融投资合作
Financial investment cooperation for commercial business
Hoạt động xuất khẩu |出口活动 | Export activities
Hợp tác đầu tư tài chính theo hợp đồng xuất khẩu
出口合同项下的金融投资合作
Financial investment cooperation under export contracts

Một số điểm chính và tiêu chí quan trọng chung:

 • Đây là gói hỗ trợ áp dụng cho BÊN BÁN (Bạn – bên cần hỗ trợ tài chính) chứ không phải cho bên mua (Khách hàng), căn cứ theo hợp đồng và lịch sử giao dịch của bên Bạn và Khách hàng.
 • Chúng tôi đặc biệt chú ý đến Khách hàng Bạn đang giao dịch là ai. Chúng tôi có đơn vị hỗ trợ kiểm tra Khách hàng tại 70 nước trên thế giới.
 • Mức độ uy tín, tin cậy của Khách hàng và lịch sử giao dịch của bạn với họ ảnh hưởng quan trọng đến việc ra quyết định đầu tư/hỗ trợ cũng như mức hỗ trợ và phí liên quan (nếu có).
 • Để phục vụ quá trình kiểm soát tài chính, khi tham gia cùng Bạn vào hoạt động tài chính, chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ định ngân hàng giao dịch (thường là các ngân hàng uy tín, khi Bạn chưa có tài khoản tại ngân hàng đó, chúng tôi có thể yêu cầu mở mới tài khoản tại ngân hàng chỉ định).
 • Để bảo đảm các giao dịch an toàn về dòng tiền đầu tư, chúng tôi sẽ tham gia cùng Bạn thẩm định khách hàng và bài toán hiệu quả kinh tế của giao dịch.
 • Yêu cầu doanh thu tối thiểu của Khách hàng 25tr. USD/năm (tùy theo đặc điểm nghành hàng đang giao dịch, con số này có thể điều chỉnh phù hợp).
 • SẠCH về TÀI CHÍNH của Bạn là yếu tố đặc biệt quan trọng.
 • Yêu cầu doanh thu tối thiểu của Bạn 1tr. USD/năm là điều kiện cần thiết (tùy theo nghành hàng đang giao dịch, con số này có thể điều chỉnh phù hợp)

Điều kiện bổ sung cho gói hỗ trợ tài chính theo hợp đồng xuất khẩu từ doanh nghiệp Việt Nam đã ký:

 • BÊN BÁN có thể được hỗ trợ đến 60% giá trị của hợp đồng/PO xuất khẩu để có dòng tiền chuẩn bị hàng hóa.
 • Doanh nghiệp Bạn phải hoạt động liên tục trong thời gian ít nhất 2 năm gần đây. Không có thông tin bất lợi gì về tín dụng ngân hàng.
 • Bạn và Khách hàng có ít nhất 2 năm thiết lập mối quan hệ với nhau.
 • Doanh nghiệp Khách hàng phải hoạt động liên tục trong ít nhất 5 năm gần đây (Chúng tôi có thể phối hợp với Bạn để kiểm tra, xác minh hoạt động của doanh nghiệp Khách hàng khi cần thiết)
 • Doanh nghiệp Khách hàng không thuộc quốc gia đặc biệt, quốc gia đang nằm trong khu vực chiến tranh (Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Bạn để kiểm tra các điều kiện bất lợi cho giao dịch đề xuất)

Điều kiện bổ sung cho gói hỗ trợ tài chính theo hợp đồng xuất khẩu từ doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện nhưng Khách hàng còn nợ tiền :

 • BÊN BÁN có thể được hỗ trợ đến 90% giá trị hóa đơn đã xuất theo hợp đồng xuất khẩu.
 • Hợp đồng Bạn bán theo thời hạn tín dụng từ 20 đến 120 ngày.
 • Doanh nghiệp Bạn phải hoạt động liên tục trong thời gian ít nhất 2 năm gần đây. Không có thông tin bất lợi gì về tín dụng ngân hàng.
 • Bạn và Khách hàng có ít nhất 2 năm thiết lập mối quan hệ với nhau.
 • Bạn và Khách hàng có ít nhất 3 giao dịch thành công đã hoàn tất trước đây.
 • Doanh nghiệp Khách hàng phải hoạt động liên tục trong ít nhất 5 năm gần đây (Chúng tôi có thể phối hợp với Bạn để kiểm tra, xác minh hoạt động của doanh nghiệp Khách hàng khi cần thiết)
 • Doanh nghiệp Khách hàng không thuộc quốc gia đặc biệt, quốc gia đang nằm trong khu vực chiến tranh (Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Bạn để kiểm tra các điều kiện bất lợi cho giao dịch đề xuất)
Hoạt động thương mại trong nước | 国内商业活动 | Domestic commercial activities
Hợp tác đầu tư tài chính theo hợp đồng thương mại trong nước
境内商事合同金融投资合作
Financial investment cooperation under domestic commercial contracts

Một số điểm chính và tiêu chí quan trọng chung:

 • Đây là gói hỗ trợ áp dụng cho BÊN BÁN (Bạn – bên cần hỗ trợ tài chính) chứ không phải cho bên mua (Khách hàng), căn cứ theo hợp đồng và lịch sử giao dịch của bên Bạn và Khách hàng.
 • Chúng tôi đặc biệt chú ý đến Khách hàng Bạn đang giao dịch là ai.
 • Mức độ uy tín, tin cậy của Khách hàng và lịch sử giao dịch của bạn với họ ảnh hưởng quan trọng đến việc ra quyết định đầu tư/hỗ trợ cũng như mức hỗ trợ và phí liên quan (nếu có).
 • Để phục vụ quá trình kiểm soát tài chính, khi tham gia cùng Bạn vào hoạt động tài chính, chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ định ngân hàng giao dịch (thường là các ngân hàng uy tín, khi Bạn chưa có tài khoản tại ngân hàng đó, chúng tôi có thể yêu cầu mở mới tài khoản tại ngân hàng chỉ định).
 • Để bảo đảm các giao dịch an toàn về dòng tiền đầu tư, chúng tôi sẽ tham gia cùng Bạn thẩm định khách hàng và bài toán hiệu quả kinh tế của giao dịch.
 • Yêu cầu doanh thu tối thiểu của Khách hàng 25tr. USD/năm (tùy theo đặc điểm nghành hàng đang giao dịch, con số này có thể điều chỉnh phù hợp).
 • SẠCH về TÀI CHÍNH của Bạn là yếu tố đặc biệt quan trọng.
 • Yêu cầu doanh thu tối thiểu của Bạn 1tr. USD/năm là điều kiện cần thiết (tùy theo nghành hàng đang giao dịch, con số này có thể điều chỉnh phù hợp)

Điều kiện bổ sung cho gói hỗ trợ tài chính theo hợp đồng thương mại trong nước đã thực hiện nhưng Khách hàng còn nợ tiền :

 • BÊN BÁN có thể được hỗ trợ đến 90% giá trị hóa đơn đã xuất theo hợp đồng mua bán.
 • Hợp đồng của Bạn đang bán theo tín dụng từ 20 đến 120 ngày.
 • Doanh nghiệp Bạn phải hoạt động liên tục trong thời gian ít nhất 2 năm gần đây. Không có thông tin bất lợi gì về tín dụng ngân hàng.
 • Bạn và Khách hàng có ít nhất 2 năm thiết lập mối quan hệ với nhau.
 • Bạn và Khách hàng có ít nhất 3 giao dịch thành công đã hoàn tất trước đây.
 • Doanh nghiệp Khách hàng phải hoạt động liên tục trong ít nhất 5 năm gần đây 
Hợp tác đầu tư tài chính phục vụ đầu tư dài hạn
长期投资的金融投资合作
Financial investment cooperation for long-term investment
Hợp tác hỗ trợ tài chính vận hành doanh nghiệp và phát triển dự án
业务运营和项目开发的金融支持合作
Cooperation in financial support for business operation and project development
Chứng minh năng lực | 能力证明 | Proof of ability
Chứng minh năng lực tài chính
财务能力证明
Proof of financial capacity

Các vấn đề thường xuyên mắc của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp Startup:

 • Đa phần thiếu vốn để khởi động hoặc để chứng minh với nhà đầu tư tài chính để xin cấp nguồn, xin vay vốn.
 • Không có nền tảng ban đầu để tạo độ tin cậy đối với nhà đầu tư.
 • Luôn gặp rào cản về suy nghĩ của các nhà đầu tư có kinh nghiệm. “Giờ mới startup đến bao giờ mới ổn định được”.
 • Bài toán nhỏ, ước mơ lớn, cái tôi cao.
 • Ít kinh nghiệm thương trường và kinh nghiêm quản trị nên khâu chuẩn bị thường chưa kỹ, kế hoạch chưa rõ ràng hoặc không thực tế.
 •  …. và muôn vàn điểm khó khăn, bất lợi khác.

Hỗ trợ chứng minh tài chính để bổ sung năng lực doanh nghiệp khi đi vay vốn:

 • Chúng tôi cần thông tin về dự án của Bạn để hiểu được tính khả thi của dự án và các điểm cần hỗ trợ.
 • Chúng tôi cần thông tin về doanh nghiệp của Bạn để đánh giá sức mạnh, độ rủi ro trong quá trình triển khai dự án.
 • Thông qua hình thức hợp tác đầu tư, liên doanh, cho thuê tài sản, đối ứng tiền mặt,…. để bảo đảm chia sẻ trách nhiệm rủi ro trước nhà đầu tư đang cần thu hút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.