Công ty TNHH Halin được thành lập năm 2011. Trải qua hơn 1 thập kỷ, Công ty dần xây dựng được các giá trị cốt lõi, hoạch định rõ ràng mục tiêu chiến lược và tầm nhìn, vượt qua khó khăn, đứng vững trên thương trường và dần khẳng định vị trí chắc chắn trên thị trường cùng sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi

º Khả năng tư vấn và hoạch định chiến lược trong các lĩnh vực nông sản, dược liệu, khoáng sản và xử lý môi trường.
º Khả năng tư vấn, quy hoạch và triển khai hoạt động phát triển vùng trong phạm vi khu vực vừa và nhỏ.
º Có đội ngũ chuyên gia trực tiếp triển khai và các đối tác liên kết chặt trong hoạt động hỗ trợ, triển khai các mô hình trồng trọt – sản xuất nông sản và dược liệu theo quy trình hữu cơ.
º Có đội ngũ chuyên gia trực tiếp triển khai cùng nhiều đối tác liên kết chặt chẽ trong hoạt động marketing, truyền thông, quản trị ứng dụng công nghệ thông minh và trí tuệ nhân tạo.
º Khả năng nghiên cứu, phát triển, cải tiến và chế tạo sản xuất thiết bị máy móc, công cụ phụ trợ phục vụ nghành nông sản, dược liệu và xử lý môi trường.
º Khả năng nghiên cứu chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm trong hoạt động phát triển công nghệ ứng dụng, tư vấn chuyển giao, đào tạo thực hành, tích hợp nền tảng AIoT, chuyển đổi số và công nghệ vận hành bằng người máy ảo.

Sứ mệnh

º Đóng góp vào sự phát triển đồng đều của nghành sản xuất nông sản, dược liệu và xử lý môi trường của Việt Nam bằng việc phát triển ứng dụng các mô hình phù hợp với từng khu vực, áp dụng nghiên cứu khoa học kết hợp ứng dụng công nghệ thông minh, hiện đại, rút ngắn khoảng cách giữa hoạt động tổ chức sản xuất với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao giá trị các sản phẩm tại khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung, luôn gắn với an toàn toàn diện, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
º Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động tham gia tổ chức, triển khai ở mọi hình thức, công đoạn có thể tạo ra giá trị.
º Góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạch định, quản trị và hiểu biết sâu rộng về thị trường nghành cho các tổ chức/đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông dược tại địa phương ở quy mô vừa và nhỏ, hướng đến sự phát triển ổn định bền vững kinh tế khu vực, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà Nước giao phó.
º Đóng góp hữu ích trong hoạt động phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số, áp dụng AIoT và ứng dụng công nghệ người máy ảo, nâng cao hiệu quả hoạt động, bắt nhịp xu hướng công nghệ thế giới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, phù hợp với định hướng chung, theo chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước.

Tầm nhìn đến 2025

º Trở thành doanh nghiệp tin cậy của các địa phương ở khu vực miền Bắc Việt Nam, được đánh giá qua thành quả đóng góp thực tế trong sự phát triển đồng đều của nghành sản xuất nông sản, dược liệu và xử lý môi trường tại miền Bắc Việt Nam.
º Thực hiện áp dụng cùng các địa phương tối thiểu 15 quy trình hữu cơ cho các cây nông sản và dược liệu chủ lực của các địa phương.
º Đưa được tối thiểu 5 nhóm sản phẩm nông sản và dược liệu chính trong các dự án/đề án đã triển khai tới thị trường quốc tế với kế hoạch sản lượng xuất khẩu bảo đảm ổn định trong thời gian tối thiểu 3 năm.
º Đào tạo, hướng dẫn, đồng hành cùng triển khai thành công hoạt động chuyển đổi số toàn diện cho tối thiểu 5 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại khu vực miền Bắc Việt Nam.

Các lĩnh vực hoạt động chính
主要活动领域 | Main areas of activity

-> Thương mại và dịch vụ
贸易和服务 | Trade and services
 • Dịch vụ xuất và nhập khẩu ủy thác Việt<->Trung.
  (委托进出口服务越南<->中国)
  (Entrusted import and export service Vietnam<->China)
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa Việt<->Trung.
  (货物运输服务越南<->中国)
  (Freight services Vietnam <-> China)
 • Dịch vụ cho thuê bến bãi, nhà kho, nhà bảo quản, điểm thu gom và quản trị hàng ký gửi thuộc nhóm nông sản, dược liệu, hàng tiêu dùng thiết yếu.
  (堆场、仓库、仓库、收集点的租赁服务和属于农产品、药材和基本消费品组的货物的管理)
  (Leasing services of yards, warehouses, storage houses, collection points and management of consignments belonging to the group of agricultural products, medicinal herbs, and essential consumer goods)
 • Dịch vụ ứng dụng hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và theo dõi hàng hóa.
  (应用服务支持货物的可追溯性和跟踪)
  (Application services support traceability and tracking of goods)
-> Phát triển kinh tế vùng
区域经济发展 | Regional economic development
 • Tư vấn hoạch định chiến lược kinh tế nông sản và dược liệu khu vực.
  (区域农药产品战略规划咨询)
  (Consulting on strategic planning of regional agricultural and medicinal products)
 • Tham gia đầu tư cùng các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất/hợp tác xã tại khu vực trong các hoạt động truyền thông, marketing, tìm kiếm đầu ra, tìm kiếm đối tác và các hoạt động liên quan đến công nghệ, nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng công nghệ.
  (与当地企业/生产设施/合作社在通信、营销、产出搜索、合作伙伴搜索以及与技术和研究相关的活动科技应用开发方面参与投资)
  (Participating in investment with local businesses/production facilities/cooperatives in communication, marketing, output search, partner search and technology- and research-related activities science and technology application development)
 • Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất/hợp tác xã tại khu vực áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và AIoT, theo kịp tiến độ phát triển của thế giới.
  (为区域内应用数字化转型、信息技术应用、人工智能和AIoT的企业/制造设施/合作社提供咨询、支持、指导和培训,紧跟世界进步发展步伐)
  (Consulting, supporting, guiding and training businesses/production facilities/cooperatives in the region applying digital transformation, information technology application, artificial intelligence and AIoT, keeping up with progress development of the world)
 • Cung cấp hạ tầng kết nối và ứng dụng dịch vụ nhằm liên kết các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất/hợp tác xã trong cùng khu vực nhằm huy động và tối ưu các nguồn lực, phát huy sức mạnh, tiết giảm chi phí, tăng tính tương trợ, tạo dựng khối kinh tế liên kết thương mại và sản xuất vững mạnh, ổn định, bền vững của khu vực.
  (提供连接基础设施和应用服务,连接同一地区的企业/生产设施/合作社,以调动和优化资源,增强实力,降低成本,增加互助,在区域内创建一个强大、稳定和可持续的贸易和生产联系的经济集团)
  (Provide connection infrastructure and application services to link businesses/production facilities/cooperatives in the same area to mobilize and optimize resources, promote strength, reduce costs, increase mutual assistance, create a strong, stable and sustainable economic bloc linking trade and production in the region)
-> Ứng dụng công nghệ trong nông sản và dược liệu
技术在农产品和药品中的应用 | Application of technology in agricultural products and pharmaceuticals
 • Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, nhân rộng các giải pháp và hệ thống sử dụng AIoT trong trồng trọt, chăm sóc, khai thác, chế biến và sản xuất nông nghiệp cùng hạ tầng ứng dụng quản trị hệ thống tương ứng.
  (在种植、护理、开发、加工和农业生产中使用 AIoT 研究、设计、测试和复制解决方案和系统,以及相应的系统管理应用基础设施)
  (Research, design, test, replicate solutions and systems using AIoT in cultivation, care, exploitation, processing and agricultural production with corresponding system administration application infrastructure)
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến, sản xuất các thiết bị và hệ thống chế biến nông sản và dược liệu ứng dụng AIoT và hạ tầng ứng dụng quản trị hệ thống tương ứng.
  (研究、设计、制造、改进和制造应用AIoT的农产品和药材加工设备和系统以及相应的系统管理应用基础设施)
  (Research, design, manufacture, improve, manufacture equipment and systems for processing agricultural products and medicinal herbs applying AIoT and corresponding system administration application infrastructure)
 • Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, cải tạo, nâng cấp các hệ thống lưu trữ, bảo quản, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản và dược liệu, ứng dụng nền tảng AIoT cùng hạ tầng ứng dụng quản trị hệ thống tương ứng.
  (研究、设计、制造、改造和升级农产品和药材的储存、保存、控制和追溯系统,应用AIoT平台和管理应用基础设施。相应的系统价值)
  (Research, design, manufacture, renovate and upgrade storage, preservation, control and traceability systems for agricultural products and medicinal herbs, apply AIoT platform and management application infrastructure. corresponding system value)
 • Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất các hệ thống đo lường, giám sát, định lượng thiết yếu phục vụ nghành nông sản, dược liệu, xử lý môi trường ứng dụng AIoT cùng hạ tầng ứng dụng quản trị hệ thống tương ứng.
  (研究、设计和制造农产品和制药行业的基本测量、监测和量化系统,处理 AIoT 应用环境和相应的系统管理应用基础设施)
  (Research, design and manufacture essential measurement, monitoring and quantification systems for the agricultural products and pharmaceutical industries, handling the AIoT application environment and the corresponding system administration application infrastructure)
-> Đầu tư sản xuất và chế biến nông dược
农产品、药材生产加工投资 | Investment in production and processing of agricultural medicinal products
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư các cơ sở chế biến nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.
  (投资合作投资出口原料加工设施)
  (Invest & cooperate in investing in raw material processing facilities for export)
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư các nhà máy sản xuất sản phẩm dược liệu hướng đến xuất khẩu.
  (投资合作投资生产出口型医药产品的工厂)
  (Invest & cooperate in investing in factories producing export-oriented medicinal products)
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư các nhà máy sản xuất sản phẩm thực dưỡng, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe, hướng đến xuất khẩu.
  (投资与合作投资生产营养品、功能性食品、保健品、出口导向型工厂)
  (Investment & cooperation in investment in factories producing nutritional products, functional foods, health care, and export-oriented)
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư cụm liên hiệp bến bãi, thu gom, bảo quản, tồn chứa, lưu trữ, xuất nhập hàng hóa, sản xuất và chế biến nguyên liệu nông dược kết hợp xử lý rác thải nông nghiệp.
  (码头、堆场综合体投资、货物收集、保藏、仓储、仓储、进出口、农产品原料药材生产加工及农业废弃物处理等方面的投资与合作)
  (Investment and cooperation in investment in the complex of wharves and yards, collecting, preserving, storing, storing, importing and exporting goods, producing and processing agricultural and pharmaceutical raw materials combined with agricultural waste treatment)
-> Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản nông nghiệp
农业矿产开采和加工投资 | Investment in mining and processing agricultural minerals
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư mỏ nguyên liệu giá thể nông nghiệp.
  (农业底材开采原料投资与合作)
  (Investment & cooperation in mining raw materials for agricultural substrates)
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư mỏ nguyên liệu tinh chất hữu cơ nông nghiệp.
  (农业有机精华原料领域投资与投资合作)
  (Investment & investment cooperation in the field of agricultural organic essence raw materials)
 • Đầu tư & hợp tác đầu tư các nhà máy sản xuất giá thể nông nghiệp, tinh chất hữu cơ và nhà máy sản xuất phân bón, hướng đến thị trường xuất khẩu.
  (以出口市场为目标,投资合作投资生产农业基质、有机香精和肥料工厂的工厂)
  (Invest & cooperate in investing in factories producing agricultural substrates, organic essences and fertilizer factories, aiming at the export market)
-> Đầu tư tài chính
金融投资 | Financial investment
 • Hỗ trợ, xúc tiến huy động nguồn lực tài chính đầu tư trong lĩnh vực nông sản, dược liệu và xử lý môi trường.
  (支持和推动调动财力投资农产品、医药、环境治理等领域)
  (Support and promote the mobilization of financial resources for investment in the fields of agricultural products, pharmaceuticals and environmental treatment)
 • Hỗ trợ thẩm định kỹ thuật, hiệu quả kinh tế các hồ sơ dự án đầu tư trong lĩnh vực nông sản, dược liệu, y tế, giáo dục và công nghệ.
  (支持农产品、医药、医疗、教育、科技等领域投资项目文件的技术经济评估)
  (Support for technical and economic evaluation of investment project documents in the fields of agricultural products, pharmaceuticals, healthcare, education and technology)
 • Đầu tư, góp vốn vào các quỹ hỗ trợ hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông sản, dược liệu, y tế, giáo dục và công nghệ.
  (投资和出资基金,支持农产品、药品、医疗保健、教育和技术领域的投资活动)
  (Invest and contribute capital to funds to support investment activities in the fields of agricultural products, pharmaceuticals, healthcare, education and technology)

Thông tin liên hệ

º Email: info@halin.vn
º Hotline: 0904.681.556